Standard terma & syarat Laman Web yang tertulis di dalam laman ini akan menguruskan penggunaan laman web kami oleh anda. Daging2u diakses di

Syarat-syarat ini akan diterapkan sepenuhnya dan mempengaruhi penggunaan laman web ini oleh anda. Dengan menggunakan Laman web ini, anda bersetuju untuk menerima semua terma dan syarat yang tertulis di sini. Anda tidak boleh menggunakan Laman web ini jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana Terma dan Syarat Standard Laman Web ini.

Kanak-kanak di bawah umur atau di bawah 18 tahun tidak dibenarkan menggunakan Laman Web ini.

HAK HARTA INTELEK

Selain daripada kandungan yang anda miliki, di bawah Syarat ini, Daging2u dan / atau pemberi lesennya memiliki semua hak dan bahan harta intelek yang terdapat dalam Laman Web ini.

Anda diberikan lesen terhad hanya untuk tujuan melihat bahan yang terdapat di Laman Web ini.

SEKATAN

Anda secara khusus dilarang dari semua perkara berikut:

  • menerbitkan sebarang bahan Laman Web di media lain;
  • menjual, mensublisensikan dan / atau mengkomersialkan sebarang bahan Laman Web;
  • melakukan secara terbuka dan / atau menunjukkan sebarang bahan Laman Web;
  • menggunakan Laman web ini dengan cara apa pun yang atau boleh merosakkan Laman Web ini;
  • menggunakan Laman Web ini dengan cara apa pun yang mempengaruhi akses pengguna ke Laman Web ini;
  • menggunakan Laman Web ini bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, atau dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan bahaya pada Laman Web, atau orang atau entiti perniagaan mana pun;
  • terlibat dalam sebarang perlombongan data, pengambilan data, pengekstrakan data atau aktiviti serupa yang berkaitan dengan Laman Web ini;
  • menggunakan Laman Web ini untuk terlibat dalam pengiklanan atau pemasaran.

Kawasan tertentu di Laman Web ini dilarang untuk diakses oleh anda dan Daging2u boleh menyekat akses anda ke kawasan mana-mana Laman Web ini, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak. Segala ID pengguna dan kata laluan yang anda miliki untuk Laman Web ini adalah rahsia dan anda juga harus menjaga kerahsiaan.

KANDUNGAN ANDA

Dalam Syarat dan Ketentuan Standard Laman Web ini, “Kandungan Anda” bermaksud audio, teks video, gambar atau bahan lain yang anda pilih untuk ditampilkan di Laman web ini. Dengan mempamerkan Kandungan Anda, anda memberikan Daging2ulesen sub-lesen yang tidak boleh ditarik balik di seluruh dunia untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menerjemahkan dan menyebarkannya di mana-mana dan semua media.

Kandungan anda mestilah milik anda sendiri dan tidak boleh menyerang hak pihak ketiga. Daging2u berhak untuk membuang mana-mana Kandungan Anda dari Laman Web ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan.

TIADA JAMINAN

Laman web ini disediakan “sebagaimana adanya,” dengan semua kesalahan, Daging2u tidak menyatakan pernyataan atau jaminan apa pun yang berkaitan dengan Laman web ini atau bahan-bahan yang terdapat di dalam Laman web ini. Juga, tidak ada yang terkandung di laman web ini yang akan ditafsirkan sebagai menasihati anda.

PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB

DAging2u, atau mana-mana pegawai, pengarah dan pekerjanya, tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda sama ada tanggungjawab tersebut di bawah kontrak. Daging2u, termasuk pegawainya, pengarah dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang liabiliti tidak langsung, berbangkit atau khas yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

PEMBATASAN TANGGUNGJAWAB

DAging2u, atau mana-mana pegawai, pengarah dan pekerjanya, tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda sama ada tanggungjawab tersebut di bawah kontrak. Daging2u, termasuk pegawainya, pengarah dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang liabiliti tidak langsung, berbangkit atau khas yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

INDEMNIFIKASI

Anda dengan ini membayar ganti rugi sepenuhnya dari Daging2u dari dan terhadap sebarang dan / atau semua liabiliti, kos, tuntutan, sebab tindakan, kerosakan dan perbelanjaan yang timbul dengan cara apa pun yang berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap mana-mana peruntukan Syarat ini.

KEBERSIHAN

Sekiranya ada ketentuan dari Syarat ini didapati tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku, peruntukan tersebut akan dihapus tanpa mempengaruhi ketentuan yang tersisa di sini.

VARIASI SYARAT

Daging2u diizinkan untuk merevisi Syarat-syarat ini pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai, dan dengan menggunakan Laman web ini, Anda diharapkan dapat mengkaji Syarat-syarat ini secara berkala.

TUGASAN

Daging2u dibenarkan untuk memberikan, memindahkan, dan mensubkontrak hak dan / atau kewajibannya di bawah Syarat ini tanpa pemberitahuan apa pun. Walau bagaimanapun, anda tidak dibenarkan memberikan, memindahkan, atau menundukkan subkontrak mana-mana hak dan / atau kewajiban anda di bawah Syarat ini.

KESELURUHAN PERJANJIAN

Syarat-syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Daging2u dan anda sehubungan dengan penggunaan laman web ini oleh anda, dan menggantikan semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya.

UNDANG-UNDANG & KEADILAN MEMERINTAH

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Negeri saya, dan anda menyerahkan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di saya untuk menyelesaikan sebarang pertikaian.